Οφέλη

Η ανάλυση του πεδίου εφαρμογής και το αναμενόμενο όφελος για τους συμμετέχοντες

Η κοινοπραξία των συμμετεχόντων, προσδοκά το έργο να προσθέσει αξία στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής. Στο επίπεδο των συμμετεχόντων, τα θετικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα, δεν αναμένονται στο κοντινό μέλλον αλλά σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Επίσης, σε γενικό οικονομικό επίπεδο, ένα από τα αναμενόμενα οφέλη είναι η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε να αποτελέσουν τη βάση λειτουργίας με βέλτιστους όρους. Σε κοινωνικό επίπεδο, η περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού, είναι πιθανό να προωθηθεί μέσω των εξακριβωμένων πληροφοριών βάσει των γνώσεων που θα παρασχεθούν από το πρόγραμμα.

Οφέλη για το πανεπιστήμιο: Το πανεπιστήμιο ωφελείται με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού και αποδοτικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την επεξεργασία της έρευνας που είναι σχετική με τα προβλήματα (τεχνητά και μη) της περιβαλλοντικής πραγματικότητας με παράλληλα υψηλές κοινωνικές επιπτώσεις. Η εμπειρία που θα αποκτηθεί θα αξιοποιηθεί για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης στους συμμετέχοντες στο έργο.

Οφέλη για τις ΜΜΕ: Τα οφέλη για τις ΜΜΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άμεσα (εκμετάλλευση προϊόντων / υπηρεσιών) και έμμεσα (γενικές προώθηση και ανάπτυξη του πράσινου επιχειρηματικού πνεύματος). Στην κοινοπραξία υπάρχουν δύο επιχειρήσεις (ΔΕΠΟΔΑΘ, ΓΝΩΣΙΣ) με σαφή και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ανάλογων συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών: Η ΓΝΩΣΙΣ με εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και αρκετές εγκαταστάσεις στο ενεργητικό της και η ΔΕΠΟΔΑΘ με μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικές δράσεις. Αυτή η εμπειρία θα ενισχυθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταφορά της τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελέσματα της έρευνας στο εμπόριο, πρέπει να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει και θέματα μάρκετινγκ, παραγωγής, τυποποίησης, τιμολόγησης και διανομής. Στο Πακέτο Εργασία (ΠΕ) 10, ένας λεπτομερής κατάλογος των παραπάνω ζητημάτων θα διαμορφωθεί και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευση του αναπτυγμένου συστήματος θα εκπονηθεί. Στο ΠΕ 10, θα εξερευνηθεί πώς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών, θα προστατευθούν και θα ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής χρήσης του EGIS.

Τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για τη βέλτιστη χρήση των νέων υπηρεσιών που προκύπτουν από το έργο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πακέτα εργασίας, που εξετάζουν εν μέρει την εκμετάλλευση του EGIS, μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος το ΠΕ10 (αναθεώρηση και ικανότητα υποστήριξης του συστήματος) και το ΠΕ11 (διάδοση και επιπτώσεις). Κατά τη διάρκεια του ΠΕ10, τα ζητήματα επιχειρηματικών σχεδίων που θα περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, τη παραγωγή και την τυποποίηση, τιμολόγηση και διανομή, για την εκμετάλλευση του αναπτυγμένου συστήματος, θα διαμορφωθούν.

Επιπλέον, στο ΠΕ10, θα εξερευνηθεί πώς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών θα προστατευθούν και θα ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής χρήσης του EGIS. Οι δυνητικοί πελάτες της πύλης GENCENG περιλαμβάνουν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα, οι στοχοθετημένοι πελάτες ανήκουν σε όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό επενδύσεων, π.χ., τις τράπεζες, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους περιβαλλοντικούς μηχανικούς, τις επιχειρήσεις ακίνητων περιουσιών, τους δικηγόρους κ.λπ. Όσον αφορά στο δημόσιο τομέα, οι πιθανοί πελάτες περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα τμήματα και όλων των ΟΤΑ της περιοχής.

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα των πακέτων εργασίας 10 και 11, κατά τους μήνες που ακολουθούν την ολοκλήρωση του έργου, οι εταίροι θα καταλήξουν και θα υπογράψουν εμπορική συμφωνία για την εκμετάλλευση του συστήματος. Η ΓΝΩΣΙΣ θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και για την ανάπτυξη του συστήματος, η ΔΕΠΟΔΑΘ για τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων του συστήματος και τον ορισμό, τη συλλογή και τη χορήγηση των νέων τύπων δεδομένων, ενώ το Πανεπιστήμιο για την υψηλή διατήρηση της απόδοσης του συστήματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και για την ενίσχυση του συστήματος, επεκτείνοντας την ικανότητά του να απαντήσει σε ερωτήματα που προκύπτουν από τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση. Το ΤΕΕ θα είναι υπεύθυνο για την περιοδική επαναξιολόγηση του συστήματος, παρέχοντας προτάσεις για τις επεκτάσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών. Όλοι οι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή προώθηση του συστήματος σε δυνητικούς χρήστες και ομάδες. Σημειώνεται ότι θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση από την κεντρική ή την περιφερειακή κυβέρνηση και οι σχετικές αμοιβές ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη και το είδος εργασίας που παρέχει, θα πρέπει να καθοριστούν για την πρόσβαση στο σύστημα.