Πακέτα εργασίας (work packages)

Πακέτα εργασίας (work packages)

Πακέτο εργασίας 1: Σχέδιο συντονισμού

Στόχοι: Το έργο είναι οργανωμένο σε δέκα πακέτα εργασίας (ΠΕ2 έως ΠΕ11) και συντονίζεται από το σύστημα διαχείρισης του πρώτου πακέτου (ΠΕ1). Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να αναλάβει τη φροντίδα του συντονισμού των τεχνικών δραστηριοτήτων του έργου. Για το σκοπό αυτό, μια δομή συντονισμού θα καθοριστεί. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί η επιτροπή παρακολούθησης έργου (ΕΠΕ), προκειμένου να υποστηριχθούν όλες οι δραστηριότητες στο πρόγραμμα και να εξουσιοδοτηθεί η διαχείριση των πακέτων εργασίας στον επικεφαλή του έργου. Η ΕΠΕ, της οποίας προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμμετέχοντα.

Εν συντομία, οι κύριοι στόχοι του ΠΕ1 είναι:

 • Να διαχειριστεί την πρόοδο των εργασιών σε επίπεδο κοινοπραξίας και να παρακολουθεί την σωστή παραγωγή των παραδοτέων σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Να εξασφαλίσει ότι οι ανθρώπινοι πόροι κατανέμονται αποτελεσματικά.
 • Να ανιχνεύει ή / και να αποφεύγει τις αποκλίσεις με τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
 • Να οργανώνει τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για τον έλεγχο προόδου του έργου.
 • Να ανταλλάσει πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στο έργο, μέσω διοικητικών έγγραφων και εγγράφων εργασίας.

Πακέτο εργασίας 2: Συλλογή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να προσδιορίσει τις πηγές των δεδομένων που είναι χρήσιμες για το έργο, προκειμένου να έχουμε μια λεπτομερή περιγραφή της περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι η βέλτιστη ροή δεδομένων εργασιών καθώς και η διαχείριση αυτών, είναι υποχρεωτική για την πρόοδο και την ποιότητα του έργου. Ένας άλλος στόχος είναι να καθοριστεί η συμπληρωματικότητα και οι συμπράξεις με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα ενσωματωθούν σε ένα λεπτομερές αρχείο.

Πακέτο εργασίας 3: Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός DBMS

Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να διαμορφώσει κατάλληλα όλα τα είδη των δεδομένων (συμβατικό, χωροταξικό, χωροχρονικό, πολυεπίπεδο) που θα αποθηκευτούν στο σύστημα με κατάλληλους τύπους δεδομένων, να εντοπίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των τύπων δεδομένων, έτσι ώστε να εκφράζουν και να επεξεργάζονται τα δυνατά απαιτούμενα ερωτήματα αλλά και να σχεδιαστούν οι λογικές και φυσικές δομές της βάσης δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ικανότητα του χρήστη να ορίσει και να χειριστεί νέες κατηγορίες δεδομένων, που είναι πιθανόν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος και παράλληλα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Η ελλιπής μοντελοποίηση των δεδομένων είναι κρίσιμο να εξεταστεί.

Πακέτο εργασίας 4: Μεθοδολογία για την αποτελεσματική επεξεργασία των σύνθετων ερωτημάτων

Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να επιλέξει υπάρχουσες ή να σχεδιάσει νέες μεθόδους για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων, σχετικά με χωροταξικούς, χωροχρονικούς, συμβατικούς και μεικτούς τύπους δεδομένων που θα ζητηθούν από τους χρήστες του συστήματος. Η επεξεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε δομές πρόσβασης που θα επωφεληθούν της χωρικής ή / και της χρονικής τοπικότητας των δεδομένων και της επαναχρησιμοποίησης των υπολογισμών. Η απλότητα θα πρέπει να συνδυαστεί με την αποτελεσματικότητα και τις αποκλειστικές τεχνικές ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτά που προσφέρονται από το DBMS. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί αποδεκτή συνολική απόδοση για την αναμενόμενη χρήση δεδομένων και πρόσβαση στο σύστημα.

Πακέτο εργασίας 5: Ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών


Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να ενημερωθεί και να παγιωθεί το σύστημα ΙΤ ύπαρξης του GIS σε ένα τεχνολογικό πλαίσιο και μια αρχιτεκτονική αναφοράς που επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά του σχεδιασμένου DBMS (πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) και της «γέννησης» του περιβαλλοντικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Η αρχιτεκτονική θα περιλάβει επίσης τη λήψη του προτύπου στοιχείων που καθορίζεται του προηγούμενου ΠΕ 3.4.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον καθορισμό διάσπασης μεταξύ των γενικών τμημάτων EGIS (όπως τις πληροφορίες θέσης), των εξαρτώμενων από το πεδίο τμημάτων EGIS (όπως τις δημόσιες συγκοινωνίες), και των περιοχών-συγκεκριμένων ενοτήτων. Στο τέλος του ΠΕ, όλα τα σχετικά αποτελέσματα προγράμματος θα συσκευαστούν και θα ενσωματωθούν στην έκδοση EGIS v1.0 για την περαιτέρω διάδοση και διάχυση.

Πακέτο εργασίας 6: Η προσαρμογή των υφιστάμενων δεδομένων και η διασύνδεση με άλλα συστήματα

Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να τοποθετηθεί και να διασυνδεθεί το EGIS στην περιβαλλοντική περιοχή στοιχείων:

 • Με βάση τις υφιστάμενες διασυνδέσεις, τις υπηρεσίες, τη συνεργασία και τις πρωτοβουλίες των δεδομένων,
 • Τοποθετώντας καταλόγους ψηφιακών δεδομένων και προσαρμόζοντας στοιχεία και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
 • Δημιουργώντας το απαιτούμενο σύνολο στοιχείων κώδικα, ανοιχτής μορφής μετάφρασης και άλλων συστατικών, και πελατών και διακομιστών
 • Με βάση τον καθορισμό, τη δημιουργία και την εφαρμογή των συνόλων ανοικτού κώδικα και beta-apps σύνδεσης με το EGIS
 • Πειραματίζοντας, επικυρώνοντας και εκτελώντας τις τεχνικές αλλαγές και τις προσαρμογές που απαιτούνται για να επεκτείνουν τα αποτελέσματα σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
 • Δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την επέκταση σε άλλες εφαρμογές για το περιβάλλον, σε ευρωπαϊκή κλίμακα

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον καθορισμό των διασυνδέσεων του EGIS με τέτοιο τρόπο, ώστε η εφαρμογή του EGIS - η πιλοτική εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων - θα επιτρέψει την ανοικτή, περαιτέρω καινοτομία των νέων έξυπνων υπηρεσιών, πέραν από αυτή του πιλοτικού σταδίου, από τους εταίρους του έργου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, προγραμματιστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές με περιβαλλοντική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις διεπαφές του EGIS. Αυτές οι διεπαφές και δραστηριότητες θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές.

Πακέτο εργασίας 7: Χαρτογράφηση Γεωγραφικών Δεδομένων

Στόχοι: Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή EGIS v1.0 για τη χαρτογράφηση των γεωγραφικών δεδομένων, που είναι ήδη διαθέσιμα από το ΠΕ 2 :

 • Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δεδομένων,
 • Προσαρμογή των στατικών και δυναμικών γεωγραφικών πληροφοριών
 • Πειραματισμός, επικύρωση και εκτέλεση των τεχνικών αλλαγών και προσαρμογών που απαιτούνται για την επέκταση των αποτελεσμάτων

Πακέτο εργασίας 8: Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας

Στόχοι: Ο στόχος του πακέτου εργασίας είναι να ελεγχθεί και να εξεταστεί η λειτουργία του ενσωματωμένου περιβαλλοντικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την ποιότητα και τη συνέπεια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επεξεργασία των σύνθετων ερωτήσεων.

Πακέτο εργασίας 9: Αξιολόγηση του συστήματος

Στόχοι: Στόχος του ΠΕ9 είναι να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του συστήματος. Αυτό θα γίνει από μέλη του ΤΕΕ που θα περιλαμβάνουν αστικούς και περιβαλλοντικούς μηχανισμούς.

Πακέτο εργασίας 10: Αναθεώρηση και βιωσιμότητα του συστήματος

Στόχοι: Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να βελτιωθεί και να οριστικοποιηθεί το περιβαλλοντικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Δευτερευόντως, η εξεύρεση τρόπων και μέσων για τη βιωσιμότητα του έργου.

Πακέτο εργασίας 11: Διάδοση και Επιπτώσεις

Στόχοι: Το ΠΕ διάδοσης του έργου θα προσδιορίσει βασικές ομάδες ενδιαφερομένων και θα διασφαλίσει ότι το έργο διαχέεται στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Συγκεκριμένα, θα δημιουργήσει ένα "step-change» στον τρόπο που η κοινωνία, η κυβέρνηση, οι επιστημονικές κοινότητες και οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να προσεγγίσουν περισσότερο το περιβάλλον, με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και με συστήματα γνώσης. Οι επικοινωνίες του έργου και το σχέδιο διάδοσης, θα υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ενεργής προώθησης δραστηριοτήτων, των οποίων σκοπός η διασφάλιση της ευρύτερης, δυνατής διάδοσης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Θα περιλαμβάνει, επίσης, την άμεση εργασία προώθησης που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα και οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Η διάδοση θα είναι συνεχής σε όλο το έργο και, ειδικότερα, θα περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες για να συμμετάσχουν συγκεκριμένες ομάδες.