Παραδοτέα

Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας 1: Σχέδιο συντονισμού

Παραδοτέα:

 • D1.1 - D1.9 Περιοδικές εκθέσεις (M3, M6, M9, M12, M15, M18, M21, M24, M27)
  Η πρόοδος των εργασιών και το έργο του συντονισμού θα παρακολουθούνται από τρίμηνες εκθέσεις προόδου.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία 1.1 Οργάνωση του Έργου από την Συντονιστική Επιτροπή (M1).
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΕ), θα παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου. Κάθε εταίρος θα εκπροσωπείται από έναν συμμετέχοντα. Οι συναντήσεις των μελών της ΕΠΕ θα πραγματοποιούνται με συχνότητα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, διάστημα που εγγυάται την ποιότητα και τη συνοχή της επικοινωνίας και της διοίκησης σε ολόκληρο το έργο.

Εργασία 1.2 Οργάνωση των συνεδριάσεων της ολομέλειας (M3, M6, M9, M12, M15, M18, M21, M24, M27).

Η συνάντηση της ολομέλειας θα διοργανώνεται κάθε τρεις μήνες. Κάθε υπεύθυνος ενός Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) θα αναφέρει την πρόοδο των εργασιών και θα καθορίζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες εργασίες. Η ΕΠΕ θα παρουσιάζει το σύνολο της προόδου του έργου και θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με την προετοιμασία και τη διανομή όλων των διοικητικών εκθέσεων του έργου (π.χ. περιοδικών εκθέσεων).

Πακέτο εργασίας 2: Συλλογή, αξιολόγηση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

Παραδοτέα:

 • D2.1 Κατηγοριοποίηση Δεδομένων (M3) - Αποτελέσματα Εργασίας 2.1.
 • D2.2 Αρχείο κατηγοριοποίησης Δεδομένων (M12) - Αποτελέσματα Εργασίας 2.4.
 • D2.3 Έκθεση εφαρμογής ΠΕ2 (M12) - Μια έκθεση που περιγράφει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ΠΕ2.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία 2.1 - Κατηγοριοποίηση Δεδομένων (M1-M3)
Ο εντοπισμός, η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής, η ιεράρχηση και η επιλογή κατηγορίας των δεδομένων που θα χρησιμοποιείται για να περιγράψει καλύτερα την περιοχή μελέτης.
Εργασία 2.2 - Συλλογή Δεδομένων (M1-M12)
Προσδιορίζονται οι πιθανές πηγές για τη συλλογή δεδομένων, όπως είναι οι τοπικές και κεντρικές αρχές, στατιστικές υπηρεσίες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. Συλλογή δεδομένων σε πρωτογενή μορφή.
Εργασία 2.3 - Αξιολόγηση δεδομένων και Επεξεργασία (M1-M12)
Τα δεδομένα θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν. Οι εναλλακτικές πηγές δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι διαθέσιμες, ώστε να διασταυρώνονται οι πληροφορίες που συλλέγονται.
Εργασία 2.4 - Δημιουργία αρχείου δεδομένων (M4-M12)
Σε αυτή την εργασία, θα αποφασιστεί η τελική μορφή του ψηφιακού αρχείου που περιέχει τα δεδομένα. Τα στοιχεία που αξιολογούνται και αναλύονται, εγγράφονται στο αρχείο. Στο τέλος του ΠΕ2, το αρχείο με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν παραδίδεται σε όλους τους εταίρους για περαιτέρω επεξεργασία.

Πακέτο εργασίας 3: Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός DBMS

Παραδοτέα:

 • D3.1 Σχέδιο έκθεσης (M6) - Μια έκθεση που παρουσιάζει το συνολικό λεπτομερές μοντέλο της Βάσης Δεδομένων.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία3.1 - Συμβατική μοντελοποίηση δεδομένων (M3-M4)
Επικεφαλής: ΓΝΩΣΙΣ
Οι απαιτούμενοι τύποι δεδομένων, οι λειτουργίες και οι σχέσεις δεδομένων, θα πρέπει να προσδιορίζονται για μη χωρικά δεδομένα. Ένα κατάλληλο σχεσιακό μοντέλο θα διαμορφωθεί και θα ομαλοποιηθεί ενώ θα πρέπει να καθοριστούν και οι κατάλληλες δομές πρόσβασης.
Εργασία 3.2 - Χωρικά και Χωροχρονικά μοντέλα Δεδομένων (M3-M4)
Επικεφαλής: Πανεπιστήμιο
Οι απαιτούμενοι τύποι, οι λειτουργίες και οι σχέσεις των δεδομένων, θα πρέπει να προσδιορίζονται για χωρικά και μεταβαλλόμενα χωρικά δεδομένα. Οι κατάλληλες δομές πρόσβασης που υποστηρίζουν αποτελεσματικά χωρικές δραστηριότητες θα καθοριστούν.
Εργασία 3.3 - Συμβατική και Χωρική ολοκλήρωση μοντέλων δεδομένων (M5-M6)
Επικεφαλής: Πανεπιστήμιο, Συντελεστής : ΓΝΩΣΙΣ
Ένα συνολικό φυσικό μοντέλο ορίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπροσωπεί τα δεδομένα καθαρά συμβατικά, αποκλειστικά χωρικά, ή μικτά παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο χρήστη, να ορίσει και να χειριστεί νέες κατηγορίες δεδομένων που είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής του συστήματος.

Πακέτο εργασίας 4: Μεθοδολογία για την αποτελεσματική επεξεργασία των σύνθετων ερωτημάτων

Παραδοτέα:

 • D4.1 Έκθεση σχετικά με τα ερωτήματα των χρηστών (Μ4) - Μια έκθεση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της Εργασίας 4.1
 • D4.2 Έκθεση σχετικά με τις κατάλληλες υπάρχουσες τεχνικές (M5)-Μια έκθεση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της Εργασίας 4.2
 • D4.3 Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση με το υποκείμενο DBMS (Μ15) - Μια έκθεση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της Εργασίας 4.5
 • D4.4 Ερευνητική εργασία σχετικά με τη βαθμονόμηση των υφιστάμενων τεχνικών (M6) - Ένα έγγραφο που παρουσιάζει το αποτέλεσμα βαθμονόμησης / επέκτασης των τεχνικών κατά τη διάρκεια της Εργασίας 4.2
 • D4.5 Ερευνητική εργασία σχετικά με το σχεδιασμό των νέων τεχνικών (M11) - Ένα έγγραφο που παρουσιάζει τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Εργασίας 4.3
 • D4.4 Ερευνητική εργασία σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών (M14)-Ένα έγγραφο που παρουσιάζει τη νέα συγκριτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της Εργασίας 4.4

Περιγραφή του έργου:

Εργασία 4.1 - Προσδιορισμός των ερωτημάτων του χρήστη (M4-M4)
Τα ερωτήματα που μπορεί να τεθούν από τους χρήστες του συστήματος, καθώς και η ικανότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα που θα προκύψουν στο μέλλον, θα μελετηθούν εξαντλητικά.
Εργασία 4.2 - Επιλογή και βαθμονόμηση των υφιστάμενων τεχνικών (M5-M6)
Κατάλληλα υφιστάμενα ευρετήρια και τεχνικές επεξεργασίας αναζήτησης θα καθοριστούν. Αυτά που είναι κατάλληλα χωρίς τροποποίηση και αυτά που πρέπει να βαθμονομηθούν / επεκταθούν, θα προσδιοριστούν αναπτύσσοντας και τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
Εργασία4.3 - Σχεδιασμός νέων τεχνικών (M7-M11)
Για τις ερωτήσεις που αφορούν στο ότι οι υπάρχουσες, ή τροποποιημένες τεχνικές δεν είναι κατάλληλες ή αποτελεσματικές, θα σχεδιαστούν νέες τεχνικές αναζήτησης και αλγόριθμοι επεξεργασίας.
Εργασία 4.4- Υλοποίηση και συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών (M12-M14)
Υφιστάμενες, τροποποιημένες και νέες τεχνικές θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας συνθετικά και πραγματικά δεδομένα, καθώς και η αναλυτική μέθοδος, όπου είναι δυνατόν. Η καταλληλότερη νικήτρια δομή / αλγόριθμος θα καθοριστεί, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σύστημα.
Εργασία4.5 - Ενσωμάτωση ιδιωτικών τεχνικών με την υποκείμενη DBMS (Μ15)
Οι τεχνικές που συνδυάζουν αποδεκτά I/O, CPU και συνολική απόδοση για την αναμενόμενη κλίμακα των δεδομένων, θα ενσωματωθεί με απλότητα στο υπάρχον σύστημα.

Πακέτο εργασίας 5: Ανάπτυξη του περιβαλλοντικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

Παραδοτέα:

 • D5.1 Απαιτήσεις, πλαίσιο και οδηγίες (Μ8) - Αποτελέσματα της Εργασίας 5.1 καθορίζουν το πλαίσιο για το πώς το EGIS προσεγγίζεται: τα τεχνικά και κοινωνικο-τεχνικά ιδρύματα και σε επίπεδο πολιτικής οι επιλογές των προτύπων και των προηγούμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η απογραφή των στοιχείων που εξετάζεται στην πραγματική παραγωγή EGIS / Pilot.
 • D5.2 Ενοποιημένο EGIS v1.0 για χρήση μετά το σχέδιο (M12) - Αποτελέσματα της Εργασία 5.5. Είναι η ενοποίηση όλων των σχετικών εισροών του έργου στο πλαίσιο του EGIS, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαναχρησιμοποιήσιμων ή μη εφαρμογών ανοικτού κώδικα, όλων των προτύπων και των ορισμών διεπαφών, όλες οι περιοχές-συγκεκριμένων πελατών / συστημάτων υποστήριξης - μεταφραστών, και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία 5.1 -Τεχνική και ανοικτή καινοτομία απαιτήσεων για το πλαίσιο (Μ7-Μ8)
Ο εντοπισμός, η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής, η ιεράρχηση και η επιλογή των απαιτήσεων και τα υφιστάμενα συστήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το EGIS και την αρχιτεκτονική της. Προσδιορίζονται ορισμοί μεταξύ του γενικού GIS, σε συγκεκριμένους τομείς και στην περιοχή ειδικών ενοτήτων. Πρόσθετη προσοχή λαμβάνεται για να εξασφαλίσει ότι τα APIs θα είναι ανοικτά, βασισμένα στα καλύτερα, ευκίνητα, ανοικτά, πρότυπα διαδικτύου και περαιτέρω εκμεταλλεύσιμα από τους προγραμματιστές.
Εργασία5.2 -Παραγωγή του Συστήματος για τους χειριστές και το πρώτο EGIS v0.1 (M9)
Αποτελεί την συλλογή και ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από D5.1, καθώς και τη συσκευασία, τη δημιουργία και την τεκμηρίωση του υλικού και του λογισμικού πλαισίου (ορισμοί, παραδείγματα και έγγραφα) για το EGIS και τις κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένους τομείς παραγωγής GIS σε θέματα περιβάλλοντος.
Εργασία5.3 - Περιβαλλοντική πλαισίου και πυρήνας του EGIS (M10)
Οι περιβαλλοντικές ειδικές-διεπαφές GIS, αρχιτεκτονικές, εξαρτήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία εντοπίζονται, επιλέγονται και συσκευάζονται. Αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον πριν από την απαιτούμενη εργασία στο ΠΕ 3.
Εργασία5.4 - Διάδοση στους εταίρους του προγράμματος και τεχνική υποστήριξη της πλοήγησης των πακέτων εργασίας (M11)
Στην εργασία αυτή, ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας διαδίδει το παραγόμενο υλικό των ΠΕ6, ΠΕ7 και ΠΕ8 στους συμμετέχοντες με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτοί αξιοποιούν τα αποτελέσματα του έργου και τα παραδίδουν σε πακέτα εργασίας (Μ10). Η ΓΝΩΣΙΣ δίνει επίσης την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ίδιων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, καθώς και τις πιθανές διορθώσεις και τις αλλαγές στα συστατικά τους.
Εργασία5.5- Ενοποίηση των αποτελεσμάτων από άλλα ΠΕ για την έκδοση του EGIS v1.0 (M12)
Ενοποίηση και συσκευασία όλων των σχετικών αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ενιαίο κοινό πακέτο που είναι περισσότερο αξιοποιήσιμο από τους προγραμματιστές.

Πακέτο εργασίας 6: Η μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων και η διασύνδεση με άλλα συστήματα

Παραδοτέα:

 • D6.1 Μετάπτωση στοιχείων δεδομένων (M17) - Το αποτέλεσμα της Εργασίας 6.1 είναι η μετάπτωση των δεδομένων του προγράμματος
 • D6.2 Ανάπτυξη διεπαφών (M18)-Διάφορες διεπαφές (web, mobile, κλπ) είναι η εκροή της Εργασίας 6.2

Περιγραφή του έργου:

Το πειραματικό σύστημα χρησιμοποιείται για την επικύρωση του EGIS, τη διεύρυνση του από τις ανοικτές εφαρμογές πηγής και τέλος την εκμετάλλευση του σε ένα ζωντανό, μεγάλης κλίμακας, πειραματικό σύστημα. Μετά από την εφαρμογή, αυτό το ΠΕ θα αναλάβει όλη την απαραίτητη εισαγωγή βημάτων - μεταφορά δεδομένων και μετάπτωση, έτσι ώστε κάθε σύστημα να παρουσιάζεται στην πλήρως λειτουργική του θέση, εστιάζοντας στη δημιουργία των αυτόματων μηχανισμών της εισαγωγής – μετάπτωσης στοιχείων, δεδομένου ότι η κατάσταση της εφαρμογής σε κάθε περιβαλλοντική οντότητα θα οριστικοποιηθεί στο ΠΕ2
Εργασία6.1 – Μετάπτωση στοιχείων (M13-M17)
Αυτός ο στόχος εξετάζει τη μετάπτωση στοιχείων και την εργασία-δοκιμή των αναπτυγμένων υπηρεσιών σε EGIS v1.0. Μετά από την εφαρμογή και κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης, τα στοιχεία ανατροφοδοτούνται από τη ΔΕΠΟΔΑΘ και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη για την προσαρμογή και την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών. Το EGIS θα ενσωματώσει τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά στοιχεία στις χρήσιμες εφαρμογές για την ομάδα-στόχο. Θα ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για τα πολλαπλά επίπεδα όπως η θέση, το πλαίσιο, η κατάσταση κ.λπ.
Η εργασία που θα εξελιχθεί σε αυτό το έργο μπορεί να θεωρηθεί μια δοκιμή του συστήματος και των εφαρμογών που τελικά θα παραδοθεί. Η ανατροφοδότηση από τους χρήστες και τους συμμετέχοντες θα πρέπει να τεκμηριώνεται ως μέρος της D8.1.
Υποεργασία6.1.1 - Μεθοδολογία και απαιτήσεις της Μετάπτωσης (Μ13)
Προσέγγιση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για τη μετάπτωση, τον καθορισμό των παραδοτέων εργασιών και τα ορόσημα καθώς και την οργάνωση που απαιτείται στο ΠΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους προσδιορισμένους κινδύνους, στις μεθόδους και στα εργαλεία για τη μεταφορά:

 • Προσδιορισμός των αντικειμένων (οντοτήτων) της μετάπτωσης και του περιβάλλοντος κάθε φορέα.
 • Ορισμός των πληροφοριών της κάθε οντότητας δεδομένων, δηλαδή της αξιολόγησης και της παραλαβής, του καθορισμού των κανόνων, του καθορισμού των μετασχηματισμών δεδομένων που απαιτούνται, κλπ.
 • Πηγές δεδομένων (από το λειτουργικό τομέα)
 • Όγκος δεδομένων

Υποεργασία6.1.2 - Τα δεδομένα της μετάπτωσης και της εξακρίβωσης (M14-M17)
Αυτή η υποεργασία περιλαμβάνει:

 • Η δημιουργία των σχεδίων μετάβασης, των ελέγχων, των διαδικασίες και της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων στο τελικό περιβάλλον.
 • Η εγκατάσταση της μετάβασης και ο έλεγχος του τελικού λειτουργικού περιβάλλοντος.
 • Η απόδοση της εξαγωγής και η μετανάστευση των στοιχείων ανά λειτουργική περιοχή.
 • Η εκτέλεση των χειρωνακτικών διαδικασιών.
 • Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.
 • Η διενέργεια ελέγχων για τα δεδομένα και η χρήση του λογισμικού ή των εφαρμογών του νέου συστήματος.

Εργασία 6.2- Ανοικτός προσδιορισμός, αξιολόγηση και διασύνδεση των τεχνολογιών πηγής (M18)
Προσδιορισμός των ανοικτών τεχνολογιών πηγής που είναι ήδη σε λειτουργία στα πρότυπα ή / και με πιθανή εφαρμογή στους πιλότους και ειδικά :

 • Αξιολόγηση των τεχνολογιών (λειτουργικού κινδύνου, κοινωνικο-οικονομική αποδοχή των χρηστών, δημιουργία υπεραξίας των πληροφοριών, συστήματα δυναμικής εξέλιξης) σε όλες τις διαφορετικές προδιαγραφές και λειτουργίες
 • Προδιαγραφή των απαιτήσεων διασύνδεσης του EGIS για διαφορετικές τεχνολογίες

Πακέτο εργασίας 7: Χαρτογράφηση Γεωγραφικών Δεδομένων

Παραδοτέα:

 • D7.1 Ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (M20)- Το αποτέλεσμα της Εργασίας 7.3.

Περιγραφή του έργου:

Ο Επικεφαλής ενσωματώνει το EGIS, το διευρύνει από τη γεωγραφική χαρτογράφηση στοιχείων και το αξιοποιεί πειραματικά σε ευρεία κλίμακα.
Μετά την υλοποίηση αυτού του πακέτου εργασίας θα αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την εισαγωγή - μεταφορά δεδομένων και τη μετάπτωση, έτσι ώστε κάθε σύστημα να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση με την εστίαση στη δημιουργία αυτόματων μηχανισμών εισαγωγής – μεταφοράς και μετάπτωσης, από τη στιγμή που η κατάσταση των δεδομένων της εφαρμογής σε κάθε περιβαλλοντική οντότητα θα οριστικοποιηθεί στο ΠΕ2
Εργασία7.1 - Χαρτογράφηση Γεωγραφικών Δεδομένων (M14-M18)
Αυτός ο στόχος εξετάζει τη γεωγραφική χαρτογράφηση στοιχείων και στην εργασία-δοκιμή των αναπτυγμένων υπηρεσιών στην έκδοση του EGIS v1.0. Μετά από τη μετάπτωση των στοιχείων, η συμβολή από ΔΕΠΟΔΑΘ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες είναι σημαντική για την προσαρμογή και την εφαρμογή της απαραίτητης γεωγραφικής χαρτογράφησης. Το EGIS θα ενσωματώσει τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά στοιχεία χαρτογράφησης στις χρήσιμες εφαρμογές για τις ομάδες-στόχους. Θα ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για τα πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα. Η εργασία που αναπτύσσεται μπορεί ακόμα να θεωρηθεί μια δοκιμή του συστήματος και των εφαρμογών πριν παραδοθεί τελικά. Αυτό θα καταδειχθεί, οπότε και η ανατροφοδότηση από τους χρήστες και τους συμμετέχοντες, θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως τμήμα του D8.1. Η πρώτη έκδοση αυτού του παραδοτέου θα παρουσιάσει την εξέλιξη από αυτή την εργασία.
Εργασία7.2- Διάχυση στους συμμετέχοντες και τεχνική υποστήριξη της πλοήγησης των πακέτων εργασιών (Μ19)
Στην εργασία αυτή, ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας διαχέει το παραγόμενο υλικό με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος και το παραδίδει στο ΠΕ10.
Η ΓΝΩΣΙΣ δίνει επίσης την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του ΠΕ8, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, καθώς και τις πιθανές διορθώσεις και τις αλλαγές στα συστατικά τους.
Εργασία7.3 -Ενοποίηση των αποτελεσμάτων από άλλα ΠΕ για το EGIS v1.1 (M20)
Ενοποίηση και συσκευασία όλων των σχετικών αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ενιαίο κοινό πακέτο που είναι πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμο από τους προγραμματιστές.

Πακέτο εργασίας 8: Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας

Παραδοτέα:

 • D8.1 Έκθεση ελέγχου και δοκιμών (M21)-Μια έκθεση που περιγράφει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ΠΕ.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία8.1 Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας (Μ21)
Σε αυτό το πακέτο εργασίας ο επικεφαλής ελέγχει και εξετάζει τη λειτουργία του ενσωματωμένου περιβαλλοντικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών ως αποτέλεσμα του ΠΕ7.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο ΠΕ1, το σύστημα ελέγχεται για τη συνοχή στοιχείων (έλεγχος κατόπτρου , ελλιπείς συνδέσεις) τη φιλικότητα προς το χρήστη, την έκδοση λαθών. Άλλες πτυχές που μελετώνται επίσης, είναι οι διαθέσιμες ιδιότητες (π.χ. εκτύπωση) και η επεξεργασία των σύνθετων ερωτήσεων.

Πακέτο εργασίας 9: Αξιολόγηση του συστήματος

Παραδοτέα:

 • D9.1 Έκθεση αξιολόγησης (M22) - Μια έκθεση με τα αποτελέσματα των 9.1 και 9.2.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία9.1 - Ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου (M22)
Ένα ερωτηματολόγιο θα διαμορφωθεί για την αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος.
Εργασία9.2- Συνοπτικά αποτελέσματα και αξιολόγηση (M22)
Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ και η λειτουργικότητα του συστήματος θα αξιολογηθεί.

Πακέτο εργασίας 10: Αναθεώρηση και τη βιωσιμότητα του συστήματος

Παραδοτέα:

 • D10.1 Αναθεωρημένο GIS (M)-Το αποτέλεσμα της Εργασίας 10.1 είναι το εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία EGIS.
 • D10.2 Μελέτη Βιωσιμότητας (M) - Το αποτέλεσμα της Εργασίας 10.2 είναι μια μελέτη βιωσιμότητας.
 • D10.3 Τεκμηρίωση της χρήσης του συστήματος (M) - Το αποτέλεσμα της Εργασίας 10.1 περιγράφει τη λειτουργία του EGIS.

Περιγραφή του έργου:

Εργασία10.1 - Αναθεώρηση του συστήματος (M23-M25)
Επανεξέταση του υφιστάμενου EGIS σύμφωνα με το παραδοτέο της έκθεσης αξιολόγησης του ΠΕ9. Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις του ΤΕΕ, θα ενσωματωθούν σε διαβούλευση με όλους τους εταίρους, ώστε να αποφασιστεί η τελική μορφή του συστήματος.
Εργασία10.2- Βιωσιμότητα του συστήματος (M26-M27)
Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου, μια μελέτη βιωσιμότητας θα προετοιμαστεί για να προσδιορίσει και να αναλύσει όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν και τεκμηριώνουν τη βιωσιμότητα του συστήματος, προκειμένου να προσελκύσουν και να οργανώσουν τις εταιρείες που θα εξασφαλίσουν αυτοχρηματοδότηση του έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των EGIS θα εκπονηθεί και θα διερευνηθεί για το πώς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα πρέπει να προστατεύονται και να διαχειρίζονται κατά την παραγωγική χρήση των EGIS.

Πακέτο εργασίας 11: Διάδοση και Επιπτώσεις

Παραδοτέα:

 • D11.1 Σελίδα Web (αρχική M15, ενημερώσεις έως M27) - Το αποτέλεσμα της Εργασίας 11.2
 • D11.2 Σεμινάρια / συνεδριάσεις (κατά τη διάρκεια της M15-M27) - Το αποτέλεσμα της Εργασίας 11.3
 • D11.3 Έντυπο υλικό (M17) – που προετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας 11.1 και που επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας 11.3

Περιγραφή του έργου:

Εργασία11.1 - Το σχέδιο διάδοσης (M13-M14)
Επικεφαλής: Πανεπιστήμιο. Συντελεστές: Όλοι οι εταίροι.
Ο επικεφαλής του ΠΕ θα δημιουργήσει μια κοινή στρατηγική διάδοσης και ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει οδηγίες διάδοσης για τους εταίρους με τη βοήθεια άλλων συνεργατών, και όλοι οι εταίροι θα λάβουν μέρος στην διάδοση, όπως έχει προγραμματιστεί. Η στρατηγική για τη διάδοση του έργου είναι πιθανό να έχει πολλές φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι να επικοινωνούν με τους εταίρους, και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου.
Εργασία11.2- Ανάπτυξη ιστοχώρου (M15-M27)
Ένας ιστοχώρος και τα σχετικά κοινωνικά κανάλια που παρουσιάζουν τους στόχους, τις υπηρεσίες, την πρόοδο και τα γεγονότα προγράμματος, θα δημιουργηθούν. Ο στόχος αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων είναι να προωθηθεί το πρόγραμμα και να δημιουργηθεί μια κοινότητα των ενδιαφερόμενων ομάδων και δυνητικών χρηστών του EGIS. Περαιτέρω, να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ανάμεσα στις οργανώσεις που διασυνδέουν υφιστάμενα δίκτυα προγραμματιστών και ΜΜΕ, που αξιοποιούν τις αρχές των ανοικτών δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας.
Εργασία11.3- Διοργάνωση διάδοσης εκδηλώσεων(M17-M27)
Μια σειρά από εκδηλώσεις, ανοιχτά εργαστήρια και σεμινάρια, για συγκεκριμένες ομάδες, ΜΜΕ και άλλους βασικούς εταίρους θα πρέπει να οργανωθούν. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων θα διανεμηθεί το έντυπο υλικό σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τη λειτουργικότητα του EGIS.