Στόχοι του έργου

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 • Η πραγματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των χωροταξικών σχεδίων, των τομεακών πολιτικών και των υποδομών, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων λύσεων από τους ερευνητές και η επιθεώρηση των μηχανισμών.
 • Οι έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τους υφιστάμενους περιορισμούς για την περιοχή και οι επιλογές κατάλληλης τεχνολογίας για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η υποβοήθηση των αιρετών οργάνων (δημοτικά, περιφερειακά συμβούλια κ.λπ.) για τη λήψη σχετικών αποφάσεων στις εφαρμογές επενδύσεων.
 • Οι αποδοτικότερες διαδικασίες στους ελέγχους και τη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές.
 • Πολιτικές προγραμματισμού για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Διοικητικές μελέτες και ερευνητική προετοιμασία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Γεω-Περιβαλλοντικό Πληροφοριακό Σύστημα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • Την κατάσταση του περιβάλλοντος σε κάθε τοποθεσία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και την ατμόσφαιρα.
 • Την ύπαρξη των πιο σημαντικών επενδύσεων (π.χ. βαριές βιομηχανίες, υδατοκαλλιέργεια) ή των διάχυτων πηγών ρύπανσης (π.χ. άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, μεταλλεία, αγροκτήματα ψαριών).
 • Τις υφιστάμενες έρευνες, μελέτες και μετρήσεις για τις περιοχές υψηλού κινδύνου που βρίσκονται υπό εξέταση.
 • Τις χρήσεις γης και το νομικό καθεστώς σε οποιαδήποτε περιοχή.
 • Τα δίκτυα υποδομής.